Cửa thép màu trang trí Model S-514-RB

900(W)  + 2200(H)