Cửa thép màu trang trí Model S-505-R

900(W)  + 2200(H)