Cửa thép màu trang trí Model RB-503-G

900(W)  + 2200(H)