Cửa thép màu trang trí Model B-653-G

900(W)  + 2200(H)