Cửa thép màu trang trí Model B-63-RB

900(W)  + 2200(H)