Cửa thép màu trang trí Model 416-RB

900(W)  + 2200(H)