Cửa thép màu trang trí Model 410-B

900(W)  + 2200(H)