Cửa thép màu trang trí Model 408-H

900(W)  + 2200(H)