Cửa thép màu trang trí Model 407-GH

900(W)  + 2200(H)