Cửa thép màu trang trí Model 405-R

900(W)  + 2200(H)