Cửa thép màu trang trí Model 402-GH

900(W)  + 2200(H)