Cửa thép màu trang trí Model 400-G

900(W)  + 2200(H)