Cửa thép màu trang trí Model 415-G

900(W)  + 2200(H)